547

آیا میدانید آمار از بین رفتن اطلاعات مردم ایران در این هفته چقدر بوده است ؟؟؟

ایمن هارد در کنار شماست تا اطلاعات از دست رفته شما را ریکاوری کند !